Publikationer

VA-skulden – sanning eller myt? 2.0

Med den uppdaterade versionen av VA-skulden – sanning eller myt? 2.0 undersöker vi VA-frågan och skicket på ledningsnätet ur ett övergripande perspektiv. Rapporten, som är gjord av analysföretaget WSP, redogör bland annat för genomsnittligt utläckage från VA-nätet och genomsnittlig återinvesteringstakt. Finns det skalfördelar i VA-verksamheten? Hur skiljer sig läget mellan regioner? Hur ser incitamentsstrukturen ut på VA-området? Rapporten avslutas med råd och rekommendationer för hur vi bör ta oss an frågan.

Ladda ner i fulltext

VA-skulden – sanning eller myt? 2.0 är en uppdaterad version av 2014 års rapport. Ta del av första versionen här.

Frågan som gick under jorden – medborgarundersökning 2018

Våren 2018 har VA-Fakta tittat närmare på den svenska befolkningens syn på VA-frågor. Hur viktig är VA-infrastrukturen, hur ofta upplever medborgarna problem med VA-näten och hur många vet egentligen hur mycket de betalar i VA-taxa? Dessa är några av de frågor som 1001 respondenter ger svar på i årets VA-rapport Frågan som gick under jorden.

Ladda ner i fulltext

Intervjustudie VA-chefer 2017

Intervjustudien har gjorts med 15 svenska VA-chefer för att få ytterligare insikt i branschens syn på framtida utmaningar och behov av insats från politiskt håll, som undersökningen från 2016 initialt kastade ljus över. Studien genomfördes våren 2017 av United Minds på uppdrag av VA-Fakta.

Ladda ner i fulltext

Kommunundersökning 2016

VA-Faktas kommunundersökning undersöker VA-chefers syn på statusen i den egna kommunens VA-nät, förutsättningar att klara framtida utmaningar och önskade åtgärder från politiskt håll. Undersökningen genomfördes maj-juni 2016 av United Minds på uppdrag av VA-Fakta.

Ladda ner i fulltext

Intervjustudie kommunföreträdare

En kvalitativ intervjustudie genomfördes av United Minds under hösten 2012 och våren 2013 med kommun-styrelseordförande (KSO) och VA-chefer i sammanlagt 30 kommuner. Studien visar bl.a. att de som arbetar med våra VA-system dagligen, VA-cheferna, har god kunskap om problemen och tycker att frågan är viktig. Hos politikerna varierar det dock: medan en del kommunstyrelseordförande (KSO) väl känner till problemen, har andra sämre kunskap om hur eftersatt underhållet är.

Ladda ner i fulltext

VA-skulden – sanning eller myt?

I rapporten ”VA-skulden – sanning eller myt?”, görs en fördjupad analys av det svenska vatten- och avloppsledningsnätets status, och möjliga strategier för en långsiktigt hållbar förvaltning av VA-infrastrukturen pekas ut. Av rapporten framgår att det finns tydliga skillnader mellan olika kommuntyper när det gäller skicket på VA-systemet. Störst utmaningar finns i gruppen kommuner med en historiskt svag befolkningsutveckling. Rapporten är författad i januari 2014 av WSP Analys & Strategi.

Ladda ner i fulltext

”Vi lagar när det går sönder” Riskerna med ett otillräckligt underhåll av de svenska VA-systemen


Många experter menar att underhållet av vatten- och avloppssystemen i Sveriges kommuner är eftersatt. Samtidigt saknas det i dag kunskap om konsekvenserna av ett otillräckligt underhåll. VA-Fakta lät därför analysföretaget United Minds genomföra två undersökningar under 2012 och 2013 med syfte att undersöka VA-chefers, politikers och allmänhetens kännedom om och attityd till det eftersatta underhållet av VA-nätet. Rapporten ”Vi lagar när det går sönder” summerar kunskapsläget i dag och resultaten av undersökningarna.

Ladda ner i fulltext

Allmänhetsundersökning

En kvantitativ undersökning bland 2179 svenskar genomfördes i april 2013 av United Minds. Undersökningen ger en bild av allmänhetens kunskap och attityder i förhållande till angelägenheten att restaurera vatten- och avloppssystemen i Sverige. 

Ladda ner i fulltext

Faktablad

Faktabladet innehåller utdrag ur VA-Faktas rapport: ”Vi lagar när det går sönder”: Riskerna med ett otillräckligt underhåll av de svenska VA-systemen samt statistik från den allmänhetsundersökning som genomfördes av United Minds i april 2013.

Ladda ner i fulltext