Rapporter

VA-skulden – sanning eller myt?

I rapporten ”VA-skulden – sanning eller myt?”, görs en fördjupad analys av det svenska vatten- och avloppsledningsnätets status, och möjliga strategier för en långsiktigt hållbar förvaltning av VA-infrastrukturen pekas ut. Av rapporten framgår att det finns tydliga skillnader mellan olika kommuntyper när det gäller skicket på VA-systemet. Störst utmaningar finns i gruppen kommuner med en historiskt svag befolkningsutveckling. Rapporten är författad i januari 2014 av WSP Analys & Strategi.

Ladda ner i fulltext

”Vi lagar när det går sönder” Riskerna med ett otillräckligt underhåll av de svenska VA-systemen


Många experter menar att underhållet av vatten- och avloppssystemen i Sveriges kommuner är eftersatt. Samtidigt saknas det i dag kunskap om konsekvenserna av ett otillräckligt underhåll. VA-Fakta lät därför analysföretaget United Minds genomföra två undersökningar under 2012 och 2013 med syfte att undersöka VA-chefers, politikers och allmänhetens kännedom om och attityd till det eftersatta underhållet av VA-nätet. Rapporten ”Vi lagar när det går sönder” summerar kunskapsläget i dag och resultaten av undersökningarna.

Ladda ner i fulltext

Allmänhetsundersökning

En kvantitativ undersökning bland 2179 svenskar genomfördes i april 2013 av United Minds. Undersökningen ger en bild av allmänhetens kunskap och attityder i förhållande till angelägenheten att restaurera vatten- och avloppssystemen i Sverige. 

Ladda ner i fulltext

Faktablad

Faktabladet innehåller utdrag ur VA-Faktas rapport: ”Vi lagar när det går sönder”: Riskerna med ett otillräckligt underhåll av de svenska VA-systemen samt statistik från den allmänhetsundersökning som genomfördes av United Minds i april 2013.

Ladda ner i fulltext