2016 – året med för lite vatten

KRÖNIKA. Om 2015 var året som präglades av massiva översvämningar, med bland annat kaoset i Hallsberg och Skåne, så var 2016 året med för lite vatten. Här ger VA-Fakta några sammanfattande tankar kring VA-året som gått. 

På Öland och Gotland började man se kritiska vattennivåer redan under våren och under sommaren blev läget än mer allvarligt och under en period låg grundvattennivån i Mörbylånga på Öland 4-6 meter under normal nivå. Hela 1000 kubikmeter vatten kördes dagligen över Ölandsbron som följd av detta. I dagarna har Örebro kommun uppmanat sina invånare att spara på vattnet, efter att ovanligt låga regnmängder under hösten har gjort vattentillgången ansträngd.

Både förra årets situation, och årets, visar på den allt mer utmanande situationen från klimatförändringar – och vikten av att anpassa såväl kapacitet som kvalitet på VA-nätet för att stå redo. I en situation med högre frekvens av extremregn eller perioder med ovanligt utbredd torka är det viktigt att ha ett VA-nät som kan hantera en högre belastning eller med minimalt läckage för att säkra så att tillgängligt vatten inte rinner ut i marken.

Under året har dock allt fler kommuner uppmärksammat problematiken och börjar nu se över sitt investeringsbehov. VA-taxor höjs runt om i landet och initiativ som systematisk läcksökning, klimatanpassnings- och underhållsplaner, översvämningskartering med mera blir allt mer vanligt. Det är glädjande att se att det rör på sig från politiskt håll i många av de frågor där vi aktivt arbetat för att upplysa allmänheten om de problem som finns och på så vis få till stånd både små och större förändringar.

Det finns dock fortfarande mycket kvar att göra. Den befintliga planeringen av underhåll är, enligt oss, under all kritik. Vår egen undersökning, genomförd av analysföretaget United Minds, svarade 48 procent av 120 tillfrågade VA-chefer nej på frågan ”Anser du att det från politiskt håll i din kommun finns en tydlig strategi för underhållet av VA-systemet, så att kommunen kan säkra en långsiktigt hållbar försörjning av dricksvatten?”. Det innebär således en alltför stor andel och antal som saknar en tydlig kravställning i sitt underhållsarbete från beslutsfattarna. Samtidigt menade 3 av 4 VA-chefer att förnyelsetakten måste öka de närmsta fem åren. Ett tydligt exempel på det där man räknat ut att om hela ledningsnätet för vatten- och avlopp skulle bytas ut i Värnamo kommun skulle det kosta 4 miljarder kronor och ta 250 år i den takt som nu sker. Nu är det troligen inte så illa att hela ledningsnätet är i akut behov av sanering i Värnamo, men siffrorna är skrämmande.

Det borde med andra ord ligga högt på prioritetslistan hos landets politiker att förbättra sin tydlighet och systematik på VA-området. Här står mycket hopp till Dricksvattenutredningen (SOU 2016:32) vars remisstid avslutades den sista november. VA-fakta tog självklart tillfället i akt att svara på utredningen.

Kortfattat så efterfrågar vi att regeringen tar fasta på de rekommendationer som gavs i Dricksvattenutredningens slutbetänkande. Krav på underhålls- och förnyelseplaner som integreras i översiktsplaneringen är avgörande för ett effektivt och långsiktigt underhåll.

För att säkerställa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning bör även vissa rekommendationer tas ett steg längre. Dricksvattenutredningen beskriver de kostnadsökningar som de efterfrågade åtgärderna kommer att innebära, men förespråkar inget statligt stöd. Här anser vi att man missar man en central aspekt – att många svenska glesbygdskommuners VA-kollektiv omöjligen kan bära kostnaderna själva. För att möjliggöra en välfungerande VA-infrastruktur i hela landet bör glesbygdskommuner ges möjlighet att ansöka om ekonomiska tillskott så att nödvändiga investeringar kan genomföras inom en snar framtid.

Sist men inte minst måste ansvaret för Sveriges VA-nät tydliggöras. Idag är ansvaret delat, vilket försvårar såväl samverkan som ansvarsutkrävande. Dricksvattenutredningen förespråkar att ett vattenråd inrättas vid Livsmedelsverket. Det är bra, men kommer det att få önskad effekt? Vi på VA-Fakta förespråkar en starkare styrning som motverkar att vattenfrågan sprids ut på ännu fler myndigheter.

För oss på VA-fakta har 2016 varit ett år då vi har fokuserat mycket på att samla och skapa ytterligare fakta samt tala med beslutsfattare om hur de ser på VA-frågan. Vi har följt upp tidigare undersökningar med en ny kommunundersökning riktad mot VA-chefer. Denna visade att våra kärnbudskap håller än. Förnyelsetakten måste öka och framtiden för svenskt dricksvatten ser inte så säker ut som man skulle vilja.

Nästa år kommer fokus att ligga på att fortsätta kommunicera med Sveriges beslutsfattare, upplysa allmänheten med ny och tydlig fakta samt titta närmare på hur nya digitala verktyg kan nyttjas i VA-underhållet.

Önskar er en god jul och ett gott nytt år,

VA-Fakta