2018 års nätverksträff – samstämmighet om VA-frågans avgörande vikt

Tisdagen den 18 september var det dags för VA-Faktas årliga nätverksträff – ett tillfälle då medlemsföretagen i Maskinentreprenörerna, Svenska Rörgrossistföreningen och VVS-Fabrikanternas Råd samlas för diskutera det dittills gångna årets verksamhet samt vad som ska prioriteras framåt. I år ägde sammankomsten rum på World Trade Center i Stockholm och ett 30-tal deltagare närvarade.

Riksdagsvalet – vad innebär det för VA-Fakta?

Dagen inleddes med en eftervalsspaning om bland annat regeringsbildningen, svaga regeringar och vad de kan medföra för riksdagens arbete framåt samt hur enfrågepartier vunnit mark i många kommuner och vilka möjligheter det kan innebära. Det nya politiska läget må vara osäkert, men det öppnar också upp för nya sätt att driva VA-frågan på.

Frågor som diskuterades med anledning av valen:

 • Flera enfrågepartier har vunnit mark i lokalvalen, exempelvis i Göteborg, vilket skapar en viss osäkerhet då det är oklart var dessa partier står i VA-frågan. I kommuner där enfrågepartier fått betydande mandat i kommunfullmäktige kan det bli aktuellt att utreda deras VA-ståndpunkter.
 • Troligtvis resulterar regeringsbildningen i en svag regering, vilket medför ökad makt till riksdagens utskott och ledamöter. Under kommande mandatperiod blir det därför särskilt viktigt att hålla kontakt med riksdagen, inte minst som kännedomen om VA-frågan i riksdagen är alldeles för låg.
 • Inför 2019 ansåg delar av VA-Faktas medlemsföretag att den viktigaste frågan att arbeta kring är utbytestakten, tätt åtföljd av dagvattenhantering och klimat. Från andra håll menades att även finansieringsfrågan är fortsatt viktig, men att samspelet mellan samtliga områden är centralt för att nå framgång.

Årets rapport lämnar tydlig insikt: allmänhetens probleminsikt måste öka

Under ledning av undersökningsföretaget United Minds presenterades årets rapport ”Frågan som gick under jorden” (nåbar här). Utifrån hur de svarande värderar VA-infrastrukturen, vilka problem de upplever kopplat till VA samt vad de vet om VA-taxan, står det klart att kännedomen om VA-nätets livsviktiga funktion är för låg och VA-Faktas arbete för att öka allmänhetens probleminsikt även framåt fyller ett syfte – ett område som föranledde en längre diskussion mellan flera engagerade medlemmar.

Frågor som aktualiserades med anledning av rapporten:

 • Enligt undersökningen (se s. 12) värderar unga VA-systemet lägre än vad äldre gör, vilket indikerar sämre förståelse för VA-systemets livsviktiga funktion. VA-Fakta behöver arbeta mer med att förbättra ungas förståelse för situationen, som endast utgör en av flera målgrupper vars probleminsikt måste öka.
 • Personerna som svarat i undersökningen uppvisar samma inställning till VA-frågan som de politiska partierna: partisympatier avgör inte vad man tycker, utan rapporten visar att personer som röstar olika kan tycka samma sak i VA-frågan (se s. 26). Att frågan – likt många andra – inte delar blocken är något att ta i beaktan i kontakt med både allmänheten och politiken.
 • VA-tjänstemän har i stor utsträckning förståelse för frågan, medan de kommunala politikernas kännedom brister. Tjänstemännen behöver material och underlag för att enkelt och pedagogiskt kunna medverka till att öka politikernas förståelse – något som VA-Faktas medlemsföretag vill arbeta mer med.

Samstämmighet: ska det krävas en smärre VA-katastrof för att få frågan uppmärksammad?

Under en paneldiskussion mellan Majken Elfström, VA- och renhållningschef i Värmdö kommun, Mats Lindqvist, ordförande för Stockholm Vatten och Avlopp, samt Dan Löfgren, kommunikationschef på Svenskt Vatten fick panelisterna svara på frågor från både moderator och en frågvis åhörarskara.

Panelensamtalet huvudpunkter:

 • Inför i somras var första gången i Stockholms 750-åriga historia som staden tvingades gå ut och uppmana invånarna att spara på vattnet. Klimatförändringarna är här och det behöver tas i beaktan i planering av VA-systemet, både vad gäller tillgång till dricksvatten och dagvattenhantering.
 • Samtliga tre panelister förfasas över att det verkar fordras en smärre katastrof för att allmänheten ska komma till insikt om problemen i VA-nätet. Samtidigt inramades den kraftiga översvämning som drabbade Uppsala centralstation i somras efter ett skyfall som något komiskt, trots att kommunen borde kritiseras för hur man kan tillåta nybyggen på platser som är så utsatta vid kraftig nederbörd.
 • Det saknas samordning mellan VA-enheter och samhällsbyggare, vilket medför att nybyggen anläggs på olämpliga platser sett ur VA-perspektiv, vilket påvisar behovet av en samordnande plattform eller myndighet för att frågan inte ska falla mellan stolarna.
 • Utmaningar för VA-branschen består delvis i kompetensförsörjning – även om finansieringen skulle lösa sig, saknas på många håll kompetens inom bl a planering. I många kommuner har man dålig koll på ledningarnas skick.
 • En av anledningarna till att VA-nätet fungerar bra i tätorter är möjligheten till skalbarhet. I kommuner med befolkningsunderlag på mindre än 50 000 invånare är det svårt att klara VA-utmaningen. Detta understryker vikten av att se på VA-frågan ur ett storstads–glesbygdsperspektiv, vilket VA-Fakta länge framhärdat.

Dagen avslutades med gemensam lunch, då vi fick prata igenom våra intryck från dagen. Vi som utgör VA-Faktas kansli vill tacka alla engagerade och intresserade medlemmar för en otroligt lärorik nätverksträff, som medförde inspel, idéer och insikter som kommer att vara mycket användbara i arbetet framåt. VA-frågan måste få större utrymme på den politiska och mediala dagordningen, och tiden för det är nu.