Cirkulation skriver om behovet av underhåll i VA-Sverige

Idag skriver tidningen Cirkulation en fördjupande artikel om nuläget i Sveriges vatten- och avloppssystem, hur stort behovet av underhåll är och vad som behöver göras för att klara framtidens utmaningar. Branschinitiativet VA-Faktas arbete lyfts upp.

VA-Fakta arbetar sedan 2013 för att sprida kunskap om underhållsunderskottet i VA-systemen som dagligen får konsekvenser för samhällsutvecklingen. Att det ibland finns en bristande samsyn mellan olika aktörer i frågor som till exempel behov av underhåll och acceptabla risknivåer, är något som märkts under arbetets gång.

I artikeln ”Hur stort är behovet av underhåll?” dyker tidningen Cirkulation ner i fakta och argument på VA-området, och lyfter hur VA-Faktas engagemang höjt temperaturen i debatten om ledningsförnyelse. Förnyelsetakten i ledningsnäten är en viktig fråga, och i artikeln konstateras också att takten behöver öka med cirka 50 procent. Men för VA-Fakta är det också viktigt att se hela VA-systemet – genom att bidra med kunskap, förmedla de insikter som finns på VA-området, lyfta fram exempel på lösningar och skapa dialogytor där dricksvattenfrågan kan diskuteras, vill VA-Fakta verka för en långsiktigt hållbar och säker dricksvattenförsörjning i hela landet.

Vår uppgift är att sprida kunskap och skapa opinion. Det är vi som gör jobbet i praktiken så vi tycker att vi är skyldiga att berätta hur statusen är i VA-systemet. Vi vill också lyfta fram de problem de mindre kommunerna har med sviktande befolknings- och avgiftsunderlag. Hur ska vi annars motivera taxehöjningar? säger Hampe Mobärg, samordnare VA-Fakta.

I dagsläget är ansvaret för Sveriges vatten- och avlopp spritt mellan många olika aktörer. Och det finns en inbyggd kortsiktighet i politiken när det kommer till investeringar i vatten- och avloppssystemet – man vinner för det mesta varken väljare eller politiskt erkännande genom att satsa på långsiktiga och osynliga investeringar. Det är därför VA-Fakta behövs. VA-Faktas viktigaste frågor:

  • En systematisk och långsiktig underhållsplanering av VA-systemen
  • En nationell plan med tydliga åtgärder för att säkra upp vårt VA-system och rent dricksvatten i framtiden.
  • Centrala kvalitetsdirektiv, som ska följas upp långsiktigt

 

Om VA-systemets status, från Cirkulations artikel:

  • Nuvarande förnyelsetakt för vatten- och avloppsnätet är 0,5 procent respektive 0,4 procent, och kommunerna behöver i genomsnitt öka förnyelsen med cirka 50 procent.
  • Förnyelsen av vatten- och avloppsnätet bör de närmaste 50 åren öka från dagens cirka 2,1 miljarder kronor per år, till cirka 3,5 miljarder kronor i fast penningsvärde.
  • Många mindre glesbygdskommuner har en tung börda eftersom ledningsnätet där kan vara 60-70 meter per person, medan det i ett tättbebyggt område utanför Stockholm kan vara fyra meter per person.
  • Det finns idag inga direktiv över vad som är en ”acceptabel risk” när det kommer till dricksvattenburna sjukdomsutbrott. Där väntar man på Livsmedelsverkets slutsatser.
  • Det kommer behövas stora investeringar för anpassning till extremregn och stigande vattennivåer i hav, sjöar och vattendrag.

 

Läs artikeln här.