Delbetänkande i dricksvattenutredningen presenteras

Regeringen tillsatte i fjol en dricksvattenutredning för att identifiera utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning hela i landet. Ett år senare, den 18 juli 2014 ska den första delen av uppdraget presenteras, som behandlar frågan om hur ansvarsfördelningen ska se ut för material som kommer i kontakt med dricksvatten.

På dricksvattnets väg från råvatten till kranvatten passeras ledningsnät, vattenverk och fastighetsinstallationer. Under resans gång kommer vattnet i kontakt med olika material och för en tid sedan slogs det larm om förekomsten av det giftiga ämnet Bisfenol A i dricksvattnet i bostadshus. Som ett led i att säkerställa att de material som kommer i kontakt med vatten är säkra ur folkhälsosynpunkt, ska utredningen föreslå hur myndighetsansvaret ska fördelas för dessa material.

Vi tror att det finns mycket att vinna på en tydligare ansvarsfördelning mellan myndigheterna vad gäller lagstiftning och tillsyn, säger Hampe Mobärg, samordnare VA-Fakta.

Delbetänkandet ska överlämnas till landsbygdsminister Eskil Erlandsson den 18 juli.  

Slutredovisas i april 2016

Utredningen skulle ursprungligen ha slutredovisats den 30 juni 2015, men efter ett tilläggsdirektiv i maj 2014 har utredaren fått ett utvidgat uppdrag för vattentäkternas skydd, och slutbetänkandet ska därför istället presenteras senast den 29 april 2016. Utredningen är en bred genomgång av nuvarande och potentiella utmaningar på dricksvattenområdet, på kort och lång sikt. I slutredovisningen ska även lämpliga åtgärder föreslås.

När det kommer till ledningsnät och distribution av dricksvatten ska utredaren kartlägga och utvärdera behov av infrastrukturförnyelse och analysera om dricksvattenproducenternas reinvesteringar och underhåll är tillräckliga. Man ska även, inom ramen för nuvarande ansvarsfördelning, föreslå hur eventuella hinder för reinvesteringar ska kunna avlägsnas.

En åtgärd som skulle underlätta för många kommuner är att förlänga tiden som det är tillåtet att fondera medel för reinvesteringar. Idag får eventuella överskott bara fonderas i en resultatutjämningsfond som återförs inom tre år, säger Hampe Mobärg.

Läs mer om kommittédirektivet för en trygg dricksvattenförsörjning här.
Läs mer om tilläggsdirektivet här.
Läs mer om den särskilde utredaren Gunnar Holmgren här.
Delbetänkandet lämnades den 18 juli och kan läsas här.