Hög tid att tala om priset på rent dricksvatten

En ökad befolkning och klimatförändringar kräver utbyggda VA-anläggningar. På många håll är underhållet gammalt.

Detta konstaterar Susanna Hogdin, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, i det branschgemensamma uttalande om behovet av höjda VA-avgifter som under de senaste dagarna har figurerat i många svenska medier, exempelvis här i SvD.

VA-Fakta välkomnar att frågan om de alltför låga VA-avgifterna i Sverige lyfts upp för debatt. Även vi ser ett behov av ökad takt i höjningen av VA-avgifterna. Investeringsbehov, klimatanpassningskrav och ökade krav på vatten- och avloppstjänster kommer sannolikt inte kunna mötas om inte så sker. Men behovet av en höjning skiljer sig kraftigt från dagens utveckling.

Enligt Svenskt Vattens årliga taxestatistik, baserad på kommunernas databas VASS, höjdes under 2015 medelvärdet på brukningsavgiften för en normalvilla med 3,5 procent – till och med en något lägre höjning jämfört med tidigare år. En stor andel kommuner, cirka 40 procent av de som rapporterat in till VASS, höjer dock inte VA-taxan alls, alternativt sänker den rentav. Självklart måste denna utveckling vända.

Svenskt Vatten lyfter fram skyddande av dricksvattentäkter som en viktig motivering till varför en ökad takt i höjningen av svenska VA-taxor måste komma till stånd. VA-Fakta håller med om detta, med ett tillägg: vi får inte glömma underhållsinvesteringarna i landets underdimensionerade VA-nät när vi talar om att skydda vattentäkter och säkra framtidens dricksvatten. Klimathotet är inte längre ett framtidsproblem. Redan i dag ökar extremregnen i såväl intensitet som frekvens, vilket ställer helt nya krav på kapaciteten i det svenska ledningsnätet för vatten och avlopp. Underkapaciteten utgör ett hot mot dricksvattenförsörjningen. Efterföljande översvämningar besvaras ofta med bräddning – ett utsläpp av orenat vatten i sjöar och vattendrag – som ökar risken för att dricksvatten förorenas av virus, bakterier eller parasiter. Detta är endast ett av många exempel på vikten av ett väl underhållet och modernt dimensionerat VA-nät i strävan efter att säkra framtidens  dricksvattenförsörjning.

En betydande andel av dem som i dag betalar VA-taxa är öppna för att bidra till moderniseringen av VA-nätet genom att betala en högre taxa. Men betalningsviljan är begränsad – majoriteten skulle endast acceptera en mindre taxehöjning, enligt en undersökning av United Minds från 2013. Det är därför avgörande att kommunpolitiker vågar föra upp frågan på dagordningen och kommunicera vilka risker det medför att behålla en alltför låg taxa i relation till de investeringsbehov som finns.

Rent vatten ska vara en självklarhet, men inte gratis.