Klimatförändringarna och dricksvattenförsörjning – delbetänkande presenterat

Sommaren 2013 tillsattes en dricksvattenutredning för att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning i Sverige på kort och lång sikt. Nu presenterar utredningen sitt andra delbetänkande inom ramen för uppdraget, och denna gång ligger fokus på klimatförändringarna i Sverige de närmsta 85 åren.

Den 1 juni presenterade Dricksvattenutredningen delbetänkandet ”Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning”, som ger en uppdaterad analys av klimatförändringarna i Sverige fram till år 2100, samt en bild av de risker som kan förutses för dricksvattenförsörjningen.

Nulägesbeskrivning – risker på kort sikt
Förutsättningarna för en trygg dricksvattenförsörjning påverkas redan idag av klimatförändringarna, och effekterna bedöms bli alltmer uttalade i takt med att klimatförändringarna fortgår. Här är ett urval av de utmaningar på kort sikt som lyfts i delbetänkandet:

  • Svenska yt- och grundvattenverk är redan i dag sårbara för de pågående klimatförändringarna. Risk finns för successivt ökad frekvens av vattenburna sjukdomsutbrott eftersom det kan förekomma brister i vattenverkens reningsprocesser.
  • Extremregn, som väntas öka i frekvens och intensitet, utgör ett hot mot dricksvattenförsörjningen genom att vattentäkterna riskerar att bli förorenade. Svenska vattenverk är inte byggda för att rena starkt förorenade råvatten. Extremregn inträffar redan i nuläget på olika håll i landet och det är inte en fråga om det kommer att inträffa, utan när.
  • Även det naturliga grundvattnet riskerar att försämras både kemiskt och mikrobiellt. I områden som redan nu och alltmer i framtiden får ökad nederbörd vintertid i form av regn ökar den naturliga grundvattenbildningen, vilket kan leda till höga grundvattennivåer.
  • De pågående klimatförändringarna medför ökande vattentemperaturer i ytvatten och i viss mån också ändrad vattenkemi, vilket kan orsaka kvalitetsstörningar på vattnet i ledningsnäten.
  • Torka och sinande brunnar utgör ett klimatrelaterat problem som främst drabbar den enskilda vattenförsörjningen. Förhållandet speglar dock den påverkan som sker på grundvattennivåerna i vissa delar av landet, där det också kan få betydelse för den allmänna dricksvattenförsörjningen.

Klimatanalys – risker på lång sikt
För Dricksvattenutredningens räkning har SMHI tagit fram en klimatanalys fram till år 2100, som bland annat visar på utmaningar som medeltemperaturhöjning, ökade nederbördsmängder, extrema väderhändelser och havsnivåhöjningar. De övergripande resultaten för klimatförändringarna under perioden sammanfattas i nedan tabell.

klimatforandringar
* Resultaten bygger på de klimatscenarier som använts av FN:s klimatpanel i dess femte utvärdering (AR5).

I delbetänkandet konstateras att dricksvattenförsörjningen är en samhällskritisk funktion som löpande och utan avbrott måste säkras – tekniskt, miljömässigt och hälsomässigt. Man lyfter samtidigt viktiga frågor för en framtida säker dricksvattenförsörjning:

”För att bibehålla en god kvalitet på dricksvattnet behöver också höga kompetenskrav upprätthållas. Det gäller rent produktionstekniska kunskaper samt hur vi ska skydda råvattentäkter, förnya infrastrukturen, leda, organisera och kontrollera verksamheten.”

I delbetänkandet går Dricksvattenutredningen inte närmare in på åtgärder som kan behöva vidtas för att utveckla och långsiktigt upprätthålla en trygg dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat. Delbetänkandet utgör snarare ett kunskaps- och planeringsunderlag till slutbetänkandet som ska redovisas senast den 29 april 2016.

Mer information
Delbetänkandet Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning kan läsas här.

Dricksvattenutredningens första delbetänkande lämnades i juli 2014, och kan läsas här: Material i kontakt med dricksvatten – myndighetsroller och ansvarsfrågor (SOU 2014:53).