Ny studie från VA-Fakta visar: kompetensbrist kan hindra ökad förnyelsetakt

Under våren har vi på VA-Fakta låtit djupintervjua ett antal VA-chefer om deras syn på nuläget och framtiden i branschen. Det visar sig att VA-frågan får allt mer uppmärksamhet och kunskapsnivåerna bland politikerna ökar – men finansieringsfrågan och svårigheter att hitta rätt kompetens oroar.

Bakgrunden till den studie som vi nu presenterar är den omfattande kvantitativa undersökning som genomfördes bland VA-chefer under försommaren 2016. En snabb återkoppling till de resultat vi fick då:

3 av 4 ansåg att förnyelsetakten i kommunens VA-system bör öka de kommande fem åren. Hälften ansåg att VA-taxan behöver höjas från nuvarande nivå för att täcka investerings- och underhållsbehovet. Bland de som angav en specifik procentsats för hur mycket kommunens VA-taxa bör öka så var genomsnittet en höjning med 16 %. Utöver detta menade hälften av de tillfrågade VA-cheferna att deras kommun saknar förutsättningar att klara av ett 100-årsregn utan betydande materiella skador som följd, och lika många ansåg att det från politiskt håll i kommunen saknas en tydlig strategi för underhållet av VA-systemet.

När vår uppföljande studie, baserad på djupintervjuer, nu står klar är det mycket intressanta resultat vi fått vid handen:

  • Kompetensbristen framträder som ett av de det största hindrena för ökad förnyelsetakt åren framöver, och drabbar särskilt glesbygdskommuner
  • För flera kommuner (i synnerhet med låg befolkningstäthet) är dock brist på finansiering, och att VA-underhållet består mer i akutåtgärder än långsiktigt underhåll, ett fortsatt problem
  • Flera VA-chefer menar att bolagisering borgar för ökat handlingsutrymme då VA-ekonomin i högre grad frikopplas från övriga kommunala budgetposter
  • Att tydligare koppla frågan om upprustning av VA-näten till miljö- och klimatfrågan, är ett effektivt sätt att övertyga politiker och att motivera nödvändig taxehöjning
  • Flera kommuner jobbar aktivt med olika typer av planer för VA-underhållet. VA-planer ses som ett särskilt bra underlag för långsiktig planering och för att motivera finansiering
  • Flera har positiva erfarenheter av samverkan mellan kommuner, och ökad samverkan anses kunna gynna VA-nätet på längre sikt

En god nyhet är att VA-frågan bedöms ha fått en allt högre status och prioritering de senaste åren, till stor del tack vare att frågan fått ökad uppmärksamhet i samhällsdebatten. VA-cheferna upplever att de får allt mer gehör från politiskt håll, vilket indikerar en ökad förståelse för problematiken även utanför VA-branschen.

Detta visar med all önskvärd tydlighet att det arbete vi, och flera andra, bedriver för att öka kännedomen och kunskapen om underhållsunderskottet i de svenska VA-systemen och dess konsekvenser för samhällsutvecklingen faktiskt gör skillnad. Vårt mål är att bidra till mer långsiktiga investeringar i Sveriges vatten- och avloppssystem, och vår övertygelse är att en ökad förståelse och kunskap om frågan bland svenska politiker leder till just det.

Ta del av hela studien här