Oförändrade VA-taxor i stora delar av landet

2015 års VA-taxestatistik sammanställd – höjningar av VA-taxan släpar efter.

Idag publicerade Svenskt Vatten sin sammanställning över VA-taxornas utveckling under 2015 i Sveriges kommuner. I snitt höjdes brukningsavgiften för en ”normalvilla” med 3,5 % 2015, vilket är något längre än föregående år, då medelvärdet låg på 4 %.  Samtidigt står VA-taxorna still eller sänks i nästan hälften av landets kommuner.

Svenskt Vatten bedömer att taxorna kommer att behöva höjas i snabbare takt framöver beroende på investeringsbehov och ökande krav på vatten- och avloppstjänsterna. Följande faktorer pekar på att kostnaden för VA-tjänster kommer att öka i framtiden:

  • Idag är en stor del av kommunernas anläggstillgångar för vatten och avlopp (ledningsnät, avloppsreningsverk och dricksvattenverk) avskrivna. När nödvändiga investeringar görs för att förnya denna infrastruktur kommer därför taxan att behöva höjas
  • Förnyelsetakten av ledningsnät behöver öka
  • Anpassningen till ett förändrat klimat innebär investeringar i både vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät
  • Miljökraven ökar

Taxestatistiken baserar sig uppgifter som kommunerna rapporter in till Svenskt Vattens databas VASS.

På Svenskt Vattens hemsida kan du läsa mer om 2015 års VA-taxestatistik.