Riksdagsseminarium om statusen på VA-nätet

Onsdagen den 27 mars anordnade VA-Fakta tillsammans med riksdagsledamöterna Larry Söder (KD) och Per-Arne Håkansson (S) ett seminarium i riksdagen om den svenska VA-skulden, eller statusen på VA-nätet. Bland de 40-tal närvarande fanns representanter från branschen, kommunerna, SKL, Livsmedelsverket och det nationella dricksvattenrådet, Svenskt Näringsliv, MSB, Miljö- och energidepartementet, Svenskt Vatten och riksdagsledamöter från fem partier.

VA-samverkan i riksdagen
Per-Arne Håkansson
och Larry Söder, arrangörer av seminariet, hälsade välkomna och berättade om sitt engagemang för VA-frågan. Under förra mandatperioden motionerade båda ledamöterna (se här och här) och de ser som sitt ansvar att lyfta frågor, såsom den om VA, som inte får tillräcklig uppmärksamhet.

Rapport: vikande förnyelsetakt och ökande utläckage
Joakim Pettersson
, WSP, presenterade en sammanfattad kortversion av rapporten VA-skulden, en uppdaterad version av 2014 års VA-skulden – sanning eller myt? Studien påvisar bl.a. att:

 • Det finns inga tydliga tecken på att dricksvattenkvalitet och leveranssäkerhet i VA-systemet har försämrats.
  .
 • Det finns vissa tecken på att leverenssäkerheten i såväl avlopps- som vattenledningsnätet har förbättrats.
  .
 • Förnyelsetakten av avlopps- och vattenledningsnätet är låg och under den nivå som kan antas vara tekniskt motiverad.
  .
 • Stora regionala skillnader i förnyelsetakt.
  .
 • Sammanfattningsvis finns det en risk för att vi skjuter omfattande underhållsbehov framför oss.

F.d. utredare: ”Systemet står inför stora påfrestningar framöver”
Folke K Larsson
, huvudsekretare för En trygg dricksvattenförsörjning, berättade att VA-systemet har stora påfrestningar att vänta, varför det behövs insatser på flera nivåer. Regionalt behövs vattenförsörjningsplaner, vilket sedan utredningen blev klar kommit på plats på flera håll. På nationell nivå behöver frågor såsom kompetensförsörjning, teknikutbyte och krisberedskap hanteras.

Anders Grönwall, utredare för Vägar till hållbara vattentjänster, ser att utredningens förslag börjar få uppmärksamhet i och med den nya regeringen. På initiativ av utredningen har bl.a. det nationella dricksvattenrådet, under ledning av Livsmedelsverket, kommit igång. Det är Anders förhoppning att paragraf 6 i LAV uppdateras med ett nytt stycke, i enlighet med utredningens rekommendation.

Paneldiskussion: ”Förtydliga ansvarsfördelningen”
Som sista punkt modererade Jenny Sonesson ett panelsamtal med riksdagsledamöterna Maria Gardfjell (MP), Ola Johansson (C), Per-Arne Håkansson (S) och Larry Söder (KD) samt f.d. utredare Gunnar Holmgren.

 • Maria, som under förra mandatperioden var ordförande för Uppsala Vatten och Avfall, anser att VA-frågan behöver få högre status inom samhällsbyggnadsområdet. Det är ett led i frågan om hållbara städer, och fordrar tankar kring hur vi kombinerar investeringar i ledningsnätet med utbyggnad av reningsverk som i dag inte räcker storleksmässigt.
  .
 • Ola lyfte finanseringsfrågan och att vi behöver se på den på nya sätt. Är externt kapital och privata investeringar genom exempelvis pensionsfonder en möjlig kompletterande lösning? Ola hoppas på politikutveckling i finansieringsfrågan, inte minst i hans eget parti, och tror på samverkan mellan mindre kommuner och lokala lösningar.
  .
 • Larry menar att frågan om enskilda avlopp trumfar VA-frågan i kommunerna. Han anser att politiker på riksnivå behöver engagera sig tydligare för att sätta press på kommunpolitikerna, som är alltför påverkade av fyraårscykler och därmed mindre benägna att lyfta en fråga som för många väljare är ointressant.
  .
 • Per-Arne påtalade sin motion om behovet av en nationell strategi på VA-området, som han lämnade under förra mandatperioden. Han tror på insatser som borgar för ekonomisk stabilitet – bolagisering, kommunal samverkan och att underlätta för långsiktiga investeringar.
  .
 • Gunnar vill se insatser på främst tre områden: i) kommunernas olika förutsättningar, ii) utvärdering av avloppssystemets prestanda i en situation där klimatförändringar medför större vattenmassor, och iii) lagstiftning om VA-taxan. Han fick medhåll om att en ny myndighet med övergripande ansvar inte är lösningen, utan snarare förtydligad ansvarsfördelning bland alla de instanser som redan är inblandade.


Avhjälp VA-nätet från att bli som järnvägen
Sammanfattningsvis kastade dagen ljus över den bristande samordningen mellan alla de aktörer som har ett finger med i spelet. Branschen lider av att spelreglerna inte är tydliga – brister i regelverket medför svårighet att arbeta långsiktigt. VA-nätet riskerar att gå samma öde till mötes som järnvägen. För att undvika det måste vi hantera avfolkningskommuner, tillföra resurser och kunskap för att stävja kompetensbristen och förbättra samverkan mellan kommuner, bransch, stat och myndigheter.

VA-Fakta till tacka såväl moderator och medarrangörer som panelister och deltagare för en lärorik morgon, med intressanta frågor och kloka inspel. Håll ögonen öppna efter den fullständiga rapporten om VA-skulden, som vi lanserar inom kort!