Svenska VA-chefer spår framtid med översvämningar och chockhöjda va-taxor

En ny undersökning från VA-Fakta målar en dyster bild av statusen på Sveriges VA-nät. Även förutsättningarna att klara nya utmaningar bedöms som låga, menar svenska VA-chefer. 

För låg förnyelsetakt, behov av ökade va-taxor, små förutsättningar att klara extremregn och stor risk för driftstopp. Svenska VA-chefer visar både oro och missnöje kring den svenska VA-infrastrukturens kapacitet att kunna säkra en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning, enligt den rundringning som analysföretaget United Minds har genomfört på uppdrag av VA-Fakta. Undersökningen genomfördes under juni månad*.

  • Drygt varannan VA-chef uppger att kommunen inte har förutsättningar att klara ett 100-årsregn utan översvämningar med betydande materiell skada som följd. VA-chefer i tätbefolkade kommuner bedömer de egna förutsättningarna att klara ett 100-årsregn som inte goda.
  • 3 av 4 anser att förnyelsetakten i kommunens VA-system bör öka de kommande fem åren. Högre va-taxor efterfrågas i ännu högre grad i Norrlandskommunerna samt i glesbefolkade kommuner.
  • Hälften av de tillfrågade VA-cheferna anser att VA-taxan behöver höjas från nuvarande nivå för att täcka investerings- och underhållsbehovet. Bland de som anger en specifik procentsats för hur mycket kommunens VA-taxa bör öka är genomsnittet en höjning med 16 procent.

Varannan VA-chef uppger att kommunen inte har förutsättningar att klara ett 100-årsregn utan översvämningar med betydande materiell skada

För att komma tillrätta med problemen visar rundringningen att svenska va-chefer efterfrågar bättre samverkan, tydligare politisk ledning och statligt stöd i finansieringen. Dessutom önskas högre krav på planering av utbyggnader och upprustning.

  • 9 av 10 VA-chefer efterfrågar en ökad mellankommunal samverkan kring VA
  • Drygt 8 av 10 vill se krav på samtliga kommuner att ta fram en förnyelse- och klimatanpassningsplan för VA
  • 7 av 10 anser att de statliga anslagen till kommunal VA-verksamhet bör öka
  • Varannan av de svarande (48 procent) anser att det saknas en tydlig underhållsstrategi från ansvariga politiker, i syfte att säkra en långsiktigt hållbar försörjning av dricksvattnet. Av de svarande inom Norrlands kommuner är motsvarande siffra 70 procent.
  • 9 av 10 anser att det är av hög vikt att det nationella samordningsansvaret för va-infrastrukturen tydliggörs.

VA-Faktas samordnare Hampe Mobärg beklagar resultatet men är inte förvånad.

–       Det problematiska läget för Sveriges VA-nät har dagens VA-chefer fått ärva, under decennier har man systematiskt lagt på sig en underhållsskuld. Politiker har i många kommuner historiskt tävlat om att ha låga avgifter, och det är en bidragande orsak till att underhållet av vattenledningarna på många håll är eftersatt. Resultaten styrker detta ytterligare.

Nedan finner ni undersökningen i sin helhet.
Kommunundersökning VA-Fakta (juli 2016)

*Antal svarande är 121 personer med kommunalt VA-ansvar. De svarande är jämnt fördelade över landet.