VA-Fakta i Almedalen 2019

För femte året i rad besökte representanter för VA-Fakta Visby för att delta i Almedalsveckan. Utöver att arrangera egna möten och seminarier på varsitt håll, anordnade Maskinentreprenörerna, VVS Fabrikanternas råd och Rörgrossistföreningen ett rundabordssamtal med anledning av VA-Faktas nya rapport om skicket på det svenska VA-nätet – nåbar här.

Utifrån ett regionalt och kommunalt tema bestod samtalsdeltagarna av Majken Elfström, VA-chef Värmdö kommun, Lennart Gustavsson, KSO Malå kommun, Daniel Hellström, chef kvalitet och utveckling Norrvatten, Mikael Tiouls, VA-utvecklare Region Gotland och Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd Stockholms stad. Dessutom närvarade ett flertal representanter från VA-Fakta och medlemsföretagen samt Joakim Pettersson, analytiker på WSP och rapportförfattare till ”VA-skulden – sanning eller myt?”

Rapporten: skillnader i VA-taxa och utläckage

Efter en kort inledning av Hampe och Anders berättade Joakim om rapportens frågeställningar: förnyas VA-systemet i den takt som behövs? Skjuter vi underhållskostnaden på framtiden? Bygger vi en VA-skuld? Rapporten påvisar bland annat en stor spridning i nivån på VA-taxan, där små kommuner har i snitt 30 procent högre brukningsavgifter. Vidare råder problem med utläckage av rent dricksvatten ur nätet på uppemot 25 procent.

På frågan om utläckagesiffran är rensad för händelser såsom stora kommunala uttag av vatten, t.ex. brandposter, svarar Joakim att utläckaget även exklusive den typen av uttag är att betrakta som stort, inte minst i jämförelse med Danmark där motsvarade siffra är 7,8 procent.

Hur ser det ut i kommunerna?

Gotland talar man om vatten i tid och otid, menar Mikael. Särskilt kompetensfrågan är svår, dels då det är svårt att alltid köpa in kompetens från externt håll, dels då det är svårare att låna resurser, från grannkommuner när man är en ö. Han menar att kommuner ofta är för sena med att utlysa bevattningsförbud, för då är vattnet redan på god väg att ta slut. Han understryker också att det i stor utsträckning är en fråga om efterfrågetoppar som medför risk för vattenbrist.

Stockholms problem består främst i växtvärk när nya stadsdelar på uppemot 140 000 nya bostäder byggs där helt ny infrastruktur ska byggas, men staden ska samtidigt rusta upp existerande VA-nät. Katarina berättar att den typen av projekt kräver stora resurser både innan och efteråt och en central del i detta är dokumentationen. Katarina anser att det vore intressant att undersöka VA-taxans sammansättning, som skulle kunna vara låg upp till en viss nivå och därefter bestå av påslag för konsumtion över normalnivån.

I Malå kommun bor 3 100 personer, vilket gör situationen lite annorlunda, säger Lennart. Arbetet handlar främst om återinvesteringar, och det arbetet håller just nu en takt som gör att det totala arbetet kommer ta 400 år. Lennart menar att problem är att VA-nätet går i vägar, för upprustning av vägar är skattefinansierat, men återinvesteringar i VA betalas av avgifter.

I Majkens kommun Värmdö ligger VA-taxan på en nivå som är en av Sveriges fem högsta. Trots den successiva höjningen de senaste 20 åren har Värmdö, till skillnad från andra kommuner, sällan mottagit klagomål. Hon upplever god förståelse från politikerna. Värmdö kommun har arbetat mycket med att minska det onödiga utläckaget i kommunen med mottot ”bara för att det är billigt ska vi inte slösa med det”. Majken är nyfiken på kreativa sätt att återvinna vatten och berättar att en restaurang på Möja använder sitt diskvatten som spolvatten i toaletterna.

Som representant för kommunalförbundet Norrvatten är Daniel med och levererar dricksvatten till kommungränsen för 14 kommuner i Stockholmsregionen. Området karaktäriseras av en ökande befolkningstillväxt men hitintills av en minskande vattenkonsumtion per person, som nu ser ut att vända uppåt vilket medför utmaningar för produktionskapaciteten. Daniel skulle vilja se en utredning som undersöker förutsättningarna för höjd rörlig avgift och sociala incitament för att få ner överanvändningen.

Sammantaget är VA-Fakta mycket nöjda med årets Almedalsvecka, som medfört viktiga inspel från framförallt kommunalt och regionalt håll. Under hösten planerar vi att fortsätta på den inslagna vägen och ta in fler perspektiv från lokal nivå. Håll utkik här på hemsidan och på Twitter!

/VA-Fakta