VA-Fakta i Almedalen: Underinvesteringar skapar kris för svenska VA-systemet

Vi ser redan i dag konsekvenserna av klimatförändringar. Bräddning, då orenat avloppsvatten rinner förbi överlastade reningsverk och ut i dricksvattentäkter och badvikar är redan idag en ganska vanlig företeelse. Och trots det är vi inte förberedda.

Gunnar Holmgren, Landshövding i Västernorrland och särskild utredare i statliga dricksvattenutredningen, var tydlig när han deltog i VA-Faktas Almedalsseminarium om det svenska VA-systemet:

All teknik finns, men att det kostar pengar. Det är få kommuner, speciellt landsortskommuner, som i dag klarar sitt långsiktiga ansvar. Orsakerna är många, men det är helt klart att staten måste bli en tydlig och stark kravställare gentemot kommunerna.

Enligt konsultbolaget WSP kan det svenska VA-systemet värderas till mellan 500 och 800 miljarder kronor. För att sköta underhåll och utveckling borde, lågt räknat, en procent av värdet, 5-8 miljarder kronor återinvesteras varje år. Enligt WSP är den verkliga summan på lite över två miljarder kronor, något som i praktiken innebär att systemet försämras för varje år, istället för att bli bättre. Staffan Moberg, representant för Svensk Försäkring och deltagare i seminariet, kommenterade:

Alla försäkringar baseras på en grundprincip och det är att de ska gälla oförutsedda händelser. Nu har vi oförutsedda händelser som inträffar på samma ställe och samma tid varje år. Det innebär att modellen inte längre fungerar. Om inte kommunerna kan ta sitt ansvar för VA-systemen, innebär det i slutändan premiehöjningar, så enkelt är det

Moberg lyfte vidare fram Köpenhamn som en förebild och betonade behovet av proaktiva åtgärder inför framtida klimatregn:

Efter de massiva översvämningar som skedde som en konsekvens av extrema skyfall i Köpenhamn 2011, har staden inlett en total ombyggnad och anpassning av infrastrukturen. Bland annat bygger man om vägar för att få bättre avrinning.

Från VA-branschens sida uppmanade Sebastian Bondestam, vice VD på Uponor till en förstärkt dialog mellan kommuner och branschen:

Om vi bara har en bra dialog kan vi från vår sida utforma och vidareutveckla och de system som krävs för att vi ska ha ett fungerande VA-system även i framtiden.

Panelen var enig om att ett centralt problem är att små kommuner inte har möjlighet att finansiera en anpassning och upprustning av VA-systemen, vilket påtalades av Gunnar Holmgren:

I dag har det hänt så pass många olyckor att det finns ett stort tryck på politiker, men hur ska vi hjälpa de små kommunerna med under 10 000 invånare? Det handlar inte enbart om pengar, utan även om kompetens och kunskap. Det måste komma till större samarbeten mellan kommuner.

Svensk Försäkrings Staffan Moberg lyfte även fram behovet av höjda VA-taxor:

I Sverige har vi väldigt låga VA-taxor. Ändå finns det en kamp mellan kommuner om att ha lägst. Det borde vara tvärtom.