VA-Fakta nyhetssvep första kvartalet 2018

  • VA-Faktas frågor på ledarsida
  • Nationellt dricksvattenråd inrättas
  • Lagrådsremiss för säkring av dricksvattentillgång
  • Internationella vattendagen

VA-Faktas frågor på ledarsida
I februari publicerade Göteborgs-Postens ledarskribent Jenny Sonesson ett inlägg om VA-frågan under rubriken Gör försummade VA-näten till valfråga. Sonesson argumenterar för att frågan är av så pass stor vikt att den förtjänar att bli valfråga under det innevarande valåret.

Utöver att nå ett stort antal läsare, föranledde Sonessons ledartext svar i Svenska Dagbladets kolumn, signerad Janerik Larsson. Under rubriken Vem tar ansvaret för VA-näten? frågar sig Larsson vem som tar ansvar för situationen med de svenska VA-näten och jämför med situationen i USA, där investeringar i infrastruktur skjuts på framtiden – en situation liknande den svenska.

För att läsa de två inläggen till sin helhet, klicka på de två respektive rubrikerna i styckena ovan.

Nationellt dricksvattenråd inrättas
I februari tillkännagav regeringen att den ger Livsmedelsverket i uppdrag att inrätta ett nationellt dricksvattenråd. Rådets uppgift är att stärka arbetet med att skydda vårt värdefulla vatten, från vattentäkt till vattenkran, och skapa goda förutsättningar för att arbeta för en fortsatt trygg dricksvattenförsörjning.

I rådet ska ytterligare myndigheter som berörs av frågan ingå, däribland Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Trafikverket och Kemikalieinspektionen. Även länsstyrelserna kommer att finnas representerade.

Bildandet av rådet sker mot bakgrund av Dricksvattenutredningens slutbetänkande En trygg vattenförsörjning (SOU 2016:32), som ska utgöra utgångspunkt för rådets arbete. I betänkandet påtalas bland annat vikten av att rusta upp VA-näten och hur detta ska finansieras samt behov av att en samordnande myndighet för VA-frågor upprättas.

För att läsa regeringens pressmeddelande om ovan, se här.

Lagrådsremiss för säkring av dricksvattentillgång
Den 1 mars lämnade regeringen över en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag för säkrare dricksvattendata, obligatoriska förnyelse- och underhållsplaner samt en tydlig uppmaning till mellankommunalt samarbete på dricksvattenområdet. Bestämmelsen i vattentjänstlagen om förnyelse- och underhållsplan föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019 och lagändringarna i övrigt den 1 augusti 2018.

Liksom uppdraget till Livsmedelsverket om att tillsätta ett nationellt råd för dricksvattnet, är även lagrådsremissen ett steg i att omsätta Dricksvattenutredningens slutbetänkande En trygg vattenförsörjning (SOU 2016:32) i handling – något som VA-Fakta länge argumenterat för i sin opinionsbildning. Detta gäller i synnerhet de delar som angått mellankommunal samverkan samt förnyelsearbete och underhåll av befintliga dricksvattenanläggningar och -nät utifrån dels samhälls- och befolkningsförändringar, men också klimatförändringar.

För att läsa mer om lagrådsremissen, se här.

Internationella vattendagen
Den 22 mars inföll Världsvattendagen. Dagen har inrättats av UNESCO, som är FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur. Syftet är att uppmärksamma vårt viktigaste livsmedel, färskvattnet, och lyfta frågor som rör ämnet.

Under den torsdag som internationella dricksvattendagen inföll på rapporterade media att åtminstone sju vattenläckor ägt rum – utanför Eskilstuna, i Katrineholm, i Norrköping, i Karlskrona kommun, i Grisslehamn, i Växjö och i Råby. Förekomsten av vattenläckor understryker vikten av att fortsatt arbeta med att öka den allmänna kännedomen om problemen som de svenska VA-näten står inför. Dagarna innan bemärkelsedagen debatterade VA-Fakta frågan i lokalmedia – se inlägget här.

Läs mer om respektive vattenläcka genom att klicka på de olika orterna i ovan stycke.