VA-Faktas nyhetssvep andra kvartalet 2018

  • VA-Fakta om VA-näten i ett regionsperspektiv
  • HD: dricksvatten är en produkt
  • Läckekartan: Västra Götaland och Skåne i bister ledning
  • VA-Fakta i Almedalen 2018

VA-Fakta om VA-näten i ett regionsperspektiv
Den 25 april publicerade lokaltidningen Västerbottningen en artikel om skicket på de svenska kommunala VA-systemen och konstaterade att de är i behov av upprustning. I artikeln intervjuades Hampe Mobärg, samordnare VA-Fakta och VD på Maskinentreprenörerna.

Artikeln, som dessvärre endast publicerades i print, beskriver VA-Faktas verksamhet. Hampe problematiserar klyftan mellan storstad och glesort och belyser den kostnadsfråga som mindre orter står inför:

Landsbygden blir stora förlorare om det inte går att hitta andra VA-uppdelningar, för hur ska färre och fattigare abonnenter kunna bära ökade kostnader?

På frågan om vad VA-Faktas viktigaste inspel i debatten är samt hur problemet kan lösas, säger Hampe:

Det behövs mer av tekniska innovationer och flexiblare lösningar för att landsbygden inte ska drabbas dubbelt upp av försämrad service när dåliga VA-system behöver förnyas och miljökraven ökar.

HD: dricksvatten är en produkt
I september förra året valde omkring 170 personer i Kallinge och Ronneby efter att under ett flertal år fått sitt kranvatten förorenat av kemikalien PFAS att dra det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik inför rätta angående vilken lag som är tillämplig i situationen. Frågan har rört sig genom domstolsväsendet och den 14 juni tillkännagav Högsta domstolen att dricksvatten är att betrakta som en produkt och därmed omfattas av produktansvarslagen.

En följd av detta blir att de drabbade har att bevisa att de fått en personskada enligt lagens mening. Det måste vidare kunna styrkas att det är vattnet som orsakat skadan och inte något annat. Trots detta bedömer experter som kommenterat ämnet i media att domen ökar chanserna för enskilda som till exempel blivit dåliga efter att ha konsumerat kommunalt dricksvatten att erhålla skadestånd.

För att läsa domen till sin helhet, klicka här.

Läckekartan: Västra Götaland och Skåne i bister ledning
I skrivande stund har 451 vattenläckor plottats i läckekartan. Skåne innehar den olyckliga förstaplaceringen, med 77 inrapporterade läckor sedan den 1 oktober 2017. På andra plats återfinns Västra Götalands län med 36 vattenläckor, tätt åtföljda av Jönköpings län som erfarit 35 läckor sedan den 1 oktober i fjol.

I maj debatterade VA-Fakta frågan i VLT under rubriken En vattenläcka per månad – nu måste rören repareras! då Västerås i maj erfarit i snitt en vattenläcka per månad sedan årsskiftet.

Då en myndighet som sammanställer information och statistik över läckor i de svenska VA-systemen saknas, gäller att all information som ligger till grund för läckekartan utgörs av pressklipp. Med andra ord är det lokal nyhetsrapportering som avgör vilka läckor som plottas – det är inte en helhetsbild av den nationella situationen.

För att ta del av läckekartan, klicka här.

VA-Fakta i Almedalen 2018
Den 1–8 juli äger årets Almedalsvecka rum. Liksom tidigare år tar VA-Fakta tillfället i akt att prata med såväl medborgare som beslutsfattare om hur vi kan säkerställa tillgången på rent dricksvatten i en tid då den är hotad.

VA-Faktas arrangemang i Almedalen tar, likt tidigare år, avstamp i en nyligen genomförd undersökning. Årets upplaga, som går under namnet ”Frågan som gick under jorden”, undersöker medborgares kännedom om VA-frågan och den kommer att publiceras här på hemsidan till sin helhet dagarna före Almedalsveckan.

Samtal med beslutsfattare sker främst genom individuella möten men också genom ett rundabordssamtal, där diskussionerna kommer att utgå ifrån rapporten. Vad gäller allmänheten är alla som befinner sig i Visby varmt välkomna att besöka VA-Faktas tält på tisdagen den 3 juli kl. 11.30–13.45 på Strandvägen, plats H 531.