VA-Faktas nyhetssvep november

  • Höstens första konstaterade 100-årsregn
  • Läckekartan november: 100-strecket är passerat
  • Riksdagsseminarium: vatten som investeringsobjekt
  • Ersättning för uteblivet dricksvatten?

Höstens första konstaterade 100-årsregn
Den 14 september drabbades Bohuslän av ett oväder som blev särskilt intensivt på Tjörn: på två timmar föll 68 mm regn. De kraftiga skurarna orsakade översvämningar i källare och garage liksom oframkomliga vägar, där bilar fick stopp och bilder visar enskilda vadande genom vattenmassorna.

På efterhand kan nu konstateras att de enorma mängderna nederbörd som föll över Tjörn den där septemberkvällen uppfyllde kriterierna för att klassas som ett 100-årsregn; ett regn så kraftigt och ovanligt att det statistiskt sett förekommer endast en gång vart hundrade år.

De allt vanligare 100-årsregnen är en följd av klimatförändringarna. Många kommuner – inklusive Tjörn – upprättar i dag nybyggen med VA-nät som ska klara av regn som återkommer oftare än 20 år. Hur befintliga VA-system ska anpassas efter det föränderliga klimatet har färre kommuner tagit ställning till.

Läs VA-Faktas debattinlägg angående ovädret i Tjörn och kommunernas behov av klimatanpassningsplaner här.

Läckekartan november: 100-strecket är passerat
Lördagen den 25 november uppstod en vattenläcka på Rudedammsgatan i Kalmar. När den lades in i läckekartan var det den hundrade noteringen. Sedan dess har ytterligare läckor tillkommit, och med facit i hand kan konstateras att det under november månad tillkom 53 nya läckor till kartan.

Då en myndighet som sammanställer information och statistik över läckor i de svenska VA-systemen saknas, gäller att all information som ligger till grund för läckekartan utgörs av pressklipp. Med andra ord är det lokal nyhetsrapportering som avgör vilka läckor som plottas – det är inte en helhetsbild av den nationella situationen.

För att ta del av läckekartan, klicka här.

Riksdagsseminarium: vatten som investeringsobjekt
Onsdagen den 15 november arrangerades ett seminarium i riksdagen angående möjligheten för privata aktörer att investera i de svenska VA-näten. Till grund för seminariet låg Förstudie: Vatten som investeringsobjekt, till vilken bland annat VA-Faktas studie från 2013 utgör källa.

Förstudien, som författats på uppdrag av bland annat SPP, problematiserar den låga förnyelsetakten av svenska VA-nät samt det stora investeringsbehovet. För att avhjälpa finansieringsproblemet föreslås privata investeringar som en möjlig lösning. VA-Faktas Anders Mårtensson var inbjuden och på plats:

Privata investeringar i VA-näten är ju en mycket intressant tanke, och det känns hoppfullt att så många branscher verkar intresserade och deltog i seminariet.

Totalt närvarade omkring 150 personer bestående av representanter från bland annat banker, byggföretag, kommuner, branschorganisationer med flera.

För att ta del av SPP:s förstudie, klicka här.

Ersättning för uteblivet dricksvatten?
Den 21 september utfärdades en kokningsrekommendation på Orust, då bakterier påträffats i dricksvattnet. Ungefär en vecka senare kunde en stor del av kommunens invånare konsumera kranvattnet som vanligt, men ett antal abonnenter fick fortsätta koka det i upp till en månad.

Till följd av detta har två hushåll nu vänt sig till kommunen med förfrågan om att befrias från månadens vattenräkning. På kommunen säger man sig ha förståelse för detta och meddelar att fallen kommer att bedömas av försäkringsbolaget utifrån relevant lagstiftning.

Till skillnad från elbranschen är svenska VA-leverantörer inte ålagda leveransgaranti. För de tidigare nämnda gäller sedan 2006 Lagen om leveranssäkra elnät, som instiftades till följd av stormen Gudrun och den utbredda förekomst av strömlösa hushåll som stormen medförde. Syftet var att främja långsiktig kvalitet i elnäten – något som VA-Fakta anser borde införas även i vår bransch.

Vi följer händelseutvecklingen i frågan om ersättning för odrickbart vatten på Orust.