Varför det dyraste vattnet kan bli än dyrare

Förra veckan berättade Hela Hälsingland i sin artikel ”Dyraste vattnet blir än dyrare”, om höjningen av VA-taxan i Nordanstig. Det är VA-bolaget MittSverige Vatten AB, där Sundsvalls, Timrås och Nordanstigs kommuner är huvudmän, som lägger förslaget om höjning. Detta trots att Nordanstig redan har den högsta VA-taxan av de tre kommunerna i MittSverige Vatten. VD:n Micael Löfqvist förklarar varför:

Skillnaden beror på att så få abonnenter (cirka 2000) i Nordanstig ska bära kostnaderna. Kommunerna har väldigt olika förutsättningar, och det måste synas – det är upp till varje kommun att lösa detta. Och höjningen är beräknad utifrån att Nordanstigs kommun subventionerar kostnaden med 2.5 miljoner 2015. Blir det inte så måste vi höja avgifterna med ytterligare tio procent, säger MittSverige Vattens vd, Micael Löfqvist

VA-Fakta har tidigare konstaterat att det just är mindre kommuner med sviktande befolknings- och avgiftsunderlag som står inför störst utmaningar i uppgiften att upprätthålla en god kvalitet i VA-tjänsterna. MittSverige Vattens vd Micael Löfqvist ger i artikeln också sin syn på hur va-taxorna kan komma att utvecklas framöver:

Sveriges va-kostnader kommer att stiga allt eftersom eftersatta va-anläggningar och va-nät tas omhand. I storstäderna, där det finns en förtätning, kommer taxorna alltid att vara lägst, men i avfolkningsbygder som fortfarande är attraktiva viss del av året blir det ofta ortsbefolkningen som får bära kostnaderna när kapacitet och kvalitet måste byggas ut, och kraven på anläggningarnas säkerhet och standard ökar. I Nordanstig utgör abonnenterna ett litet kollektiv som står inför stora utmaningar, framför allt när det gäller vattenförsörjning och avloppsrening.

Läs hela artikeln här