Om VA-Fakta

VA-Fakta är ett branschinitiativ från 2013 som verkar för att öka kännedomen och kunskapen om det gigantiska underhållsunderskott i VA-systemen som dagligen får konsekvenser för samhällsutvecklingen. De branschorganisationer och företag som står bakom VA-Fakta är Maskinentreprenörerna, Svenska Rörgrossistföreningen, VVS-Fabrikanternas Råd samt deras medlemsföretag.

Genom att bidra med kunskap, förmedla de insikter som finns på VA-området, lyfta fram exempel på lösningar och skapa dialogytor där dricksvattenfrågan kan diskuteras, vill VA-Fakta verka för en långsiktigt hållbar och säker dricksvattenförsörjning i hela landet.

Våra medlemmar:

MaskinentreprenörernasVVS Fabrikanternas Råd
Svenska Rörgrossisten VVS

Vem ansvarar för Sveriges dricksvatten?

Kommunerna är ansvariga för VA-nätet. Den dagliga driften och investeringar är i en del kommuner utlagt på entreprenad. En del mindre kommuner har valt att gå samman i gemensamma VA-organisationer eller -bolag, för att kunna arbeta mer effektivt med frågorna. I Skåne finns till exempel bolaget Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), som sköter VA för sex kommuner, och Kommunalförbundet VA Syd, som ansvarar för VA i Malmö, Lund, Eslöv och Burlöv.

Svenskt Vatten är branschorganisationen som företräder alla vattentjänstföretag i Sverige, det vill säga de som producerar kommunalt dricksvatten. Svenskt Vatten jobbar för att stärka vattentjänstverksamhetens position i samhället.

Havs- och Vattenmyndigheten (HAV) ansvarar för föreskrifter, allmänna råd och vägledningar för förvaltningen av sjöar och vattendrag, som står för ungefär hälften av vattenförsörjningen i Sverige, så kallat ytvatten. Den andra hälften består av grundvatten, för vilket Statens Geologiska Undersökning (SGU) har ett särskilt ansvar.

Länsstyrelserna samordnar kontrollen av dricksvatten på regional nivå. Dock utförs själva kontrollen av kommunerna.

Livsmedelsverket samordnar kontrollen av dricksvatten nationellt, vilket även innebär ansvar för att vägleda och informera. Myndigheten ansvarar också för att utfärda regler för dricksvattenförsörjningen, till exempel genom att sätta gränsvärden för hur höga halter av olika ämnen som är tillåtna i dricksvattnet, baserat på EU:s regler. I Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten finns angivet vad producenter av kommunalt dricksvatten har att rätta sig efter när det gäller produktion och distribution av dricksvatten.

Boverkets byggregler anger hur VA-installationer i fastigheter ska utföras, och tar alltså vid där det kommunala ansvaret slutar.

Naturvårdsverket arbetar med frågor kring skydd av vattentäkter.