Om VA-Fakta

VA-Fakta är ett branschinitiativ som verkar för ökad kunskap om de stora renoveringsbehov som Sveriges vatten- och avloppsystem (VA) står inför. Vi föreslår lösningar som säkrar rätten till rent vatten och fungerande avlopp till ett rimligt pris i hela Sverige.

Bakgrunden är att det varje vecka sker en olycka någonstans i Sverige. Det kan vara en vattenläcka som måste repareras. Det kan också vara en riktigt allvarlig olycka där förorenat vatten kommer ut i dricksvattnet. Människor blir sjuka och dricksvattnet stängs av under långa perioder.

Många VA-system i Sverige har hundratals år på nacken. Att renovera VA-systemen blir dyrare ju längre man skjuter på det. Det här gör vatten och avlopp till en politisk fråga då det påverkar miljontals hushåll, med sjunkande kvalitet och stigande VA-avgifter på alltfler orter. VA-Fakta har en handlingsplan för att ge politiker och myndigheter förslag på hur detta kan lösas på ett bra sätt:

Bakom VA-Fakta står branschorganisationerna Maskinentreprenörerna, Svenska Rörgrossistföreningen, VVS-Fabrikanternas Råd. Tillsammans representerar vi fler än 4 000 företag som har djup insyn i hur det står till med VA-systemen i Sverige.

Våra medlemmar:

MaskinentreprenörernasVVS Fabrikanternas Råd
Svenska Rörgrossisten VVS

Vem ansvarar för Sveriges dricksvatten?

Kommunerna är ansvariga för VA-nätet. Den dagliga driften och investeringar är i en del kommuner utlagt på entreprenad. En del mindre kommuner har valt att gå samman i gemensamma VA-organisationer eller -bolag, för att kunna arbeta mer effektivt med frågorna. I Skåne finns till exempel bolaget Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), som sköter VA för sex kommuner, och kommunalförbundet VA SYD, som ansvarar för VA i Malmö, Lund, Eslöv, Lomma och Burlöv.

Svenskt Vatten är branschorganisationen som företräder alla vattentjänstföretag i Sverige, det vill säga de som producerar kommunalt dricksvatten. Svenskt Vatten jobbar för att stärka vattentjänstverksamhetens position i samhället.

Havs- och Vattenmyndigheten (HAV) ansvarar för föreskrifter, allmänna råd och vägledningar för förvaltningen av sjöar och vattendrag, som står för ungefär hälften av vattenförsörjningen i Sverige, så kallat ytvatten. Den andra hälften består av grundvatten, för vilket Statens Geologiska Undersökning (SGU) har ett särskilt ansvar.

Länsstyrelserna samordnar kontrollen av dricksvatten på regional nivå. Dock utförs själva kontrollen av kommunerna.

Livsmedelsverket samordnar kontrollen av dricksvatten nationellt, vilket även innebär ansvar för att vägleda och informera. Myndigheten ansvarar också för att utfärda regler för dricksvattenförsörjningen, till exempel genom att sätta gränsvärden för hur höga halter av olika ämnen som är tillåtna i dricksvattnet, baserat på EU:s regler. I Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten finns angivet vad producenter av kommunalt dricksvatten har att rätta sig efter när det gäller produktion och distribution av dricksvatten.

Boverkets byggregler anger hur VA-installationer i fastigheter ska utföras, och tar alltså vid där det kommunala ansvaret slutar.

Naturvårdsverket arbetar med frågor kring skydd av vattentäkter.