Så kan kommuner bli bättre på att rusta upp VA-systemen

I den nya forskningsrapporten ”Investeringar i kritisk infrastruktur: Utmaningar och
vägar framåt” undersöker Anna Thomasson från Lunds universitet och Robert Jonsson, Linköpings universitet behovet av upprustning av de svenska VA-systemen och vilka hinder och möjligheter som finns för såväl stora som små kommuner, växande och krympande.

Rapporten, som Kommuninvest ger ut, konstaterar tre orsaker till den växande underhållsskulden och det ökade behovet av investeringar: 1. föråldrad infrastruktur, 2. demografiska förändringar samt 3. Ökade miljökrav och krav på anpassning till klimatförändringar.

I vilken mån lyckas kommunerna då med sina upprustningsplaner? Rapporten visar att bara 68 procent av kommuners budgeterande investeringar i VA-infrastruktur faktiskt genomförs.

Varför lyckas inte kommunerna göra verklighet av sina VA-planer?

Svaret är, utöver finansiella medel och förmågan att förvalta dem, brister på teknisk kompetens, metoder för styrning och rapportering, engagemang från medborgare samt för lite samverkan över kommungränser.

”[…] genomförandegraden är låg och [det kan] till stor del förklaras av att kommunerna inte har
den kapacitet som krävs för att planera och genomför såväl underhåll som investeringar i
teknisk infrastruktur.”

Hur kan kommunerna blir bättre?

Ökad samverkan
Samverkan ger fördelarna att resurserna blir större, kompetensen samlas och att man jobbar mer långsiktigt med upprustningen.

”Rent konkret innebär detta att VA lyfts ut från kommunernas tekniska förvaltningar eller motsvarande och blir en egen organisation, med en egen identitet och en egen styrelse alternativt nämnd som enbart fokuserar på VA frågor […] Samverkan har även visat sig kunna underlätta arbetet med anpassning till ökade miljökrav men även till klimatförändringar.”

”…kommuner som samverkar har mer resurser och därmed också förmågan att arbeta såväl mer strategiskt som mer långsiktigt med investeringar […] långvarig samverkan visar även på att arbetet inte stannar vid att ta fram planer, utan att man också arbetar aktivt med att genomföra planerade investeringar”

Förbättrad planering, uppföljning och rapportering
Om kommunen inte vet hur VA-systemen mår är det omöjligt att genomföra ett effektivt underhåll. Genom att bli bättre på att kartlägga, planera och följa upp blir det lättare att sänka den på sikt.

”…många kommuner saknar rutiner för att följa upp anläggningstillgångars status samt underhåll av anläggningar. Avsaknaden av uppföljning och rapportering innebär att behoven av underhåll och investeringar inte synliggörs, varken för politiker eller medborgare. Då underhållsskulden fortsätter att växa samtidigt som genomförandegraden är låg, alltför låg, finnas det anledning att ta fram en metodik för att dels dokumentera anläggningars status och behovet av underhåll och investeringar, dels rapportera hur detta arbete fortlöper. Inte minst med tanke på kravet på kommuner att arbeta enligt principen om god ekonomisk hushållning.”